Декларация за поверителност

Личните данни, които BALI-TEA.COM получава при регистрацията, ще бъдат използвани единствено за обслужване на потребителите – приемане и изпълнение на поръчки, доставяне на информация под формата на информационен бюлетин и връзка с потребителите, в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. BALI-TEA.COM гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните. Потребителите, абонирани за информационния ни бюлетин, могат да прекратят абонамента си по всяко време.

Потребителският акаунт на конкретен потребител може да бъде изтрит от базата данни на BALI-TEA.COM, заедно с прилежащите към него данни, по всяко време при желание от страна на потребителя.

Какво представлява документа, който разглеждате?

Тази Политика за поверителност на данните на Онлайн магазина и Приложението (наричана по-долу “Политика”) има информационен характер, което означава, че не е източник на задължения за Клиентите на Онлайн магазина и Приложението (не е договор, нито регламент).

Всички думи, изрази и съкращения, видими на тази страница и започващи с главна буква (напр. Продавач, Онлайн магазин, Електронна услуга) следва да се разбират в съответствие с определението, съдържащо се в Регламента на Онлайн магазина достъпен на Онлайн магазина BALI-TEA.COM включително и в неговото Приложение.

В случай на съмнение или противоречия между Политиката и съгласията, дадени независимо от клаузите на Политиката, основанието за събирането и определянето на обхвата от дейности от страна на Администратора, са доброволни съгласия или законови разпоредби. В случай на подобен конфликт между Политиката и съдържанието на информационните клаузи, предоставени от Администратора при събирането на лични данни (обичайно във формулярите на Онлайн магазина) информацията, по която Клиентът трябва да се води му е предоставена в посочените по-горе информационни клаузи.

Кой е Администраторът на Вашите лични данни? Администраторът на лични данни, които събира:

– посредством Онлайн магазина и Приложението (включително чрез използването на файлове cookies “Бисквитки” или друга подобна технология) или други комуникационни канали с Клиентите;

– и получава въз основа на активността на Клиентите в Интернет, в Приложението или в стационарните магазини, собственост на БалиТий ЕООД.

КАК СЕ ГРИЖИМ ЗА ВАШИТЕ ДАННИ/

Личните данни на Клиента се обработват в съответствие с Регламента на Европейския парламент и на Съвета (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (UE.L Държавен вестник № 119, точка 1) (наричан също: “ОРЗД“) и други приложими понастоящем правила, т.е. за целия период на обработване на данните – законовите клаузи относно защитата на личните данни. Лични данни означава информация относно определено или възможно за определяне физическо лице (наричано по-долу: “Лични данни”). Възможно за определяне физическо лице е лице, което може да бъде пряко или косвено определено, по-специално въз основа на идентификатор като лице, идентификационен номер, данни за местоположение, интернет идентификатор или един или повече конкретни фактори, определящи физическата, физиологичната, генетичната, психологическата, икономическата, културната или социалната идентичност на едно физическо лица.

Администраторът предприема специални мерки, за да защити интересите на хората, за чиито данни става въпрос и по-специално осигурява, че данните, събирани от него:

– се обработват в съответствие със закона, по справедлив и прозрачен за субектите на данни начин;

– се обработват за конкретни, изрично посочени и легитимни цели и впоследствие не се обработват по начин, който не съответства на тези цели;

– са подходящи, целесъобразни и ограничени до това, което е необходимо за целите, за които се обработват;

– са точни и актуално, когато е необходимо;

– се съхраняват във формат, който позволява идентификацията на субектите на данни за срок, който не е по-дълъг от необходимия за целите, за които се обработват данните;

– се обработват по начин, който осигурява подходяща сигурност за Личните данни, включително защита срещу неоторизирано или незаконосъобразно обработване и случайно погиване, унищожаване или повреждане посредством подходящи технически или организационни мерки.

Както бе посочено във въведението, съзнавайки важността на личните данни за Клиентите, Администраторът защитава не само потребители, които посещават Онлайн магазина или използва Приложение, но и Клиентите, предоставили свои лични данни на Администратора, използвали други комуникационни канали, т.е.:

– уебсайта https://www.facebook.com iи всякакви други уебсайтове, носещи марката на или носещи заедно и марката на Facebook (включително под-домейни, международни версии, джаджи (widgets) и версии за мобилни телефони), чиито принципи на работа се базират на правилата, достъпни по-специално на https://www.facebook.com/legal/terms, предоставени от Facebook Inc., или съответно Facebook Ireland Limited (наричана по-долу “Фейсбук услуга”), включително и посредством функцията Водещи Facebook Реклами , предназначени за директен маркетинг на собствените продукти или услуги на Администратора. Правилата за защита и използване на Личните данни от страна на Фейсбук услугата са достъпни например на https://www.facebook.com/policy.php. Администраторът няма влияние върху съдържанието на правните регламенти на Уебсайта на Facebook, включително и относно Личните данни.

-приложения, позволяващи да се организират рекламни кампании, включително конкурси, да се провеждат от Администратора на Уебсайта на Фейсбук.

ЗА КАКВИ ЦЕЛИ СЕ ИЗПОЛЗВА ИНФОРМАЦИЯТА?

Във всички случаи, целите и обхвата на данните, обработвани от Администратора, произтичат от съгласието на Клиента или закона и са определени по-нататък като резултат от действията, предприети от Клиента в Онлайн магазина или други комуникационни канали с Клиента. Например: (I) Лични данни на Клиента могат да се обработват по такъв начин, за да му се предоставят, представят или дават специални предложения и промоции, възможно най-много съобразени с неговите предпочитания (което може да има съществено влияние върху него), само ако Клиентът е дал съгласие (което не е достъпно за лица, които не са дали такова съгласие); (II) ако Клиентът не вземе решение да пазарува посредством Онлайн магазина и само ще направи Резервация на определи Продукти през него, неговите/нейните Лични данни няма да се предоставят на превозвача, който извършва доставката при поискване на Администратора.

Възможни цели на обработването на Лични данни на Клиента от Администратора са по-специално:

 1. сключването и изпълнението на Договорите за продажба относно предоставянето на Услугите (Акаунт) или предприемането на действия по искане на бъдещия Клиент преди сключването му (Ние обработваме ваши данни, за да функционира вашия Акаунт, така че да можете да наследите на ползите, които предлага, като подаване на поръчки, без необходимост да попълване формулярите ни всеки път, достъп до вашата история на покупките, управление на съгласията ви с услугата и други, като също така ви позволява и да използвате други услуги, достъпни на уебсайт);
 2. сключването и изпълнението на Договор за Продажба или Резервация или предприемането на действия по искане на бъдещ Клиент преди сключването му (вашите лични данни са необходими за изпълнението на вашата поръчка и изпълнението на договора – по-специално за изпълнението на вашата поръчка или изпълнението на договора – по-специално, потвърждение на подаването й и резервиране или изпращане на избрания продукт до вас, както и ако е необходимо – свързване с вас в тази връзка);
 3. приемане и обработване на рекламации;
 4. провеждане на конкурси и по-специално – избор на победители на конкурси и връчване на награди;
 5. представяне на реклами, предложения или промоции (отстъпки) относно продукти или услуги на Администратора и негови сътрудници (списъкът на нашите сътрудници ще намерите в нашия Онлайн магазин) предназначени за всички получатели и по-специално – с цел изпълнението на договора за предоставянето на Бюлетина;
 6. оценка и анализ на активността и информацията на Клиента, включително като част от автоматизираното обработване на Лични данни (профилиране), за представяне на общи реклами, предложения или промоции (отстъпки), относно продуктите или услугите на Администратора и негови сътрудници, по начин, съобразен с интересите на клиента (без обаче да се засягат съществено неговите решения), по-специално с цел изпълнение на договора за предоставянето на Бюлетина и за пазарни и статистически анализи;
 7. предявяване на претенции и защита по претенции, включително и от трети лица –ако използвате повечето от функционалностите на Онлайн магазина и Приложението;
 8. изпълнение на законови задължения, произтичащи от нормативни актове, напр. данъчни и счетоводни, особено в случаите на платени договори;
 9. водене на кореспонденция с клиенти, включително отговори на съобщения на клиенти.

В случай на пълнолетни Клиенти, с тяхното допълнително съгласие, Лични данни могат да се обработват и за да се представят, създават, предоставят и изпълняват специално предназначени реклами, предложения или промоции (отстъпки) за продуктите или услугите на Клиента и неговите сътрудници, съобразени във възможно най-голяма степен с неговите предпочитания (профилиране), в резултат на автоматизирано вземане на решение, което може да има правни последици или съществено въздействие върху него, напр. посредством краткосрочни отстъпки за определен продукти, за който наскоро е направен коментар в нашия магазин (тази опция не е достъпна за лица, които не са пълнолетни или които са пълнолетни, но не са дали съгласие за това).

НА КАКВО ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ВАС?

Основанието за обработването на Лични данни на Клиента е преди всичко необходимостта от изпълнението на договор, по който е страна или необходимостта от предприема не на действия преди сключването му (Член 6, ал. 1, буква b) от ОРЗД). Това важи преди всичко за Лични данни, предоставяни във формуляра при регистрирането на Акаунт, подаване на Поръчки и сключване на Договор за продажба или извършване на Резервации в Онлайн магазина, както и абониране за Бюлетина. Също така, в случай че Лични данни ни бъдат предоставени във връзка с оплакване на Клиента, правното основание за обработването им е необходимостта от изпълнение/ обслужване на договора за продажба за рекламираните стоки.

В случай на операции по обработване на данни за посочените маркетингови цели, с изключение на онези, изпълнени като част от Бюлетина, функциониращ въз основа на регламента, основанието за това обработване е изпълнението на целите, възникнали от легитимните интереси, които Администраторът или неговите сътрудници искат да постигнат (Член 6, ал. 1, б. f) от ОРЗД), но в този случай неговите сътрудници не участват в обработката на на данните на Клиента. От друга страна, представянето, създаването, предоставянето и изпълнението на реклами, предложения или промоции (отстъпки), основани само на автоматизирано обработване, включително профилиране, съобразени в максимална степен с предпочитанията на Клиентите, които могат значително да повлияят на Вашите потребителски решения, се базират на доброволното съгласие на Клиент (Член 6 (1) (a) от ОРЗД). Това обаче важи само за пълнолетни Клиенти.

За (други) цели, Личните данни на Клиента могат да се обработват въз основа на:

 1. доброволно дадени съгласия, напр. лица, които се включват в конкурси, лица, които използват формулярите за контакт (Член 6 (1) (a) от ОРЗД)
 2. приложимия закон, когато обработването е необходимо за изпълнението на законно задължение на Администратора, напр. когато се базира на данъчни или счетоводни нормативи, Администраторът изпълнява договори за продажба (Член 6 (1) (c) от ОРЗД);
 3. необходими за цели, различни от посочените по-горе, в резултат на легитимни интереси на Администратора или трето лице, по-специално с цел определяне, предявяване или защита по претенции, пазарни или статистически анализи (Член 6 (1) (f) от ОРЗД).

КАКВИ ПРАВА ИМАТЕ?

Всеки Клиент има право:

– да подаде оплакване до Председателя на Органа за защита на Личните данни;

– да прехвърли Лични данни, предоставени на Администратора и обработвани автоматизирано, където обработването се извършва въз основа на съгласие или по силата на договор, напр. към друг Администратор;

– на достъп до Лични данни (включително, например, да получи информация, че се обработват Лични данни);

– искания за поправяне и ограничения за обработване (напр. ако Личните данни се неправилни) или изтриване на Лични данни (напр. ако са били обработени незаконосъобразно).

– да оттегли всички съгласия, дадени на Администратора, да подаде оплакване по всяко време, като оттегленото съгласие не засяга обработването, извършено от Администратора в съответствие със закона преди оттеглянето му.

– да възрази срещу обработването на Лични данни, свързани с него, за да осъществят легитимните интереси на Администратора или трето лице, включително – по-специално – обработване за маркетингови цели, включително профилиране (ако няма други валидни легитимни основания за обработване над интересите на клиента).

 

ЗА КАКЪВ ПЕРИОД ЩЕ СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

Лични данни може да се съхраняват за периода на използване на Онлайн магазина (но могат да бъдат изрити в срок от три години след последната активност на Клиента като част от Онлайн магазин). За маркетингови дейности – докато Клиентът не направи възражение, ако същите са свързани с технологията на “Бисквитките” и други подобни, в зависимост от технически проблеми, от срока за заличаване на тези файлове, докато се използват настройките на браузъра/ устройството (въпреки че заличаването на файловете не винаги е същото като заличаването на Лични данни, получени чрез тези файлове, откъдето следва и възможността за възражение)

Ако обработването на Лични данни зависи от съгласието на Клиента, Личните данни може да се обработват, докато същото не бъде оттеглено.

Във всички случаи:

 1. Лични данни също ще се съхраняват, когато законът (напр. счетоводни или данъчни нормативни актове) задължат Администратора да ги обработва;
 2. Ще съхраняваме Лични данни за по-дълъг период, в случай че Клиентът има някакви претенции срещу Администратора с оглед водене на дела от Администратора, или да да предявяваме или осигуряваме защита по претенции от трети лица за периода на давностния срок, предвиден от закона и по-специално – Гражданския кодекс.

В зависимост от обхвата на Личните данни и целите на тяхното обработване, същите могат да се съхраняват за различен период от време.

Във всички случаи, от решаващо значение е по-дългият срок на съхранение на Личните данни.

ФАЙЛ С “БИСКВИТКИ”

КАКВО ОЗНАЧАВА ФАЙЛ С “БИСКВИТКИ”?

Поради факта, че технологията “Бисквитки” (или функционалност, подобна на “Бисквитки”), използвана от Администратора, събира информация за всяко лице, което посещава Онлайн магазина, както и Приложението, следните клаузите от Политиката се прилагат спрямо лица, които използват Онлайн магазина и Приложението, независимо от това дали остават клиент (правят поръчки, резервират продукти или имат акаунт) (наричани по-долу “Гост“).

КАКВА ТЕХНОЛОГИЯ ИЗПОЛЗВАМЕ?

Онлайн магазин използва технология, която обработва и получава достъп до информация до компютри или други устройства, свързани с мрежата (по-специално чрез използване на “Бисквитки” или свързани решения), за да се осигури максимален комфорт при използването на Онлайн магазина, включително за статистически цели и за приспособяване на интересите на Гостите към представеното рекламно съдържание, сътрудниците и рекламодателите на Администраторите. По време на посещението на Онлайн магазина, включително като част от Приложението, данни за интернет активността на Гостите може да се събират автоматично.

Предвид обстоятелството, че Администраторът може да използва решения с функционалност, подобна на “Бисквитките”, спрямо тези технологии ще се прилагат съответно следните клаузи на Политиката.

КАКВО ТОЧНО СА ФАЙЛОВЕТЕ “БИСКВИТКИ”?

Файлът с бисквитки представлява малка текстова информация, изпратена от сървъра и съхранявана на устройство на Госта (обикновено на хард диска на компютър или на мобилно устройство). Той Обработва информация, от която Онлайн магазинът може да се нуждае, за да се приспособи към начина, по който Гостът го използва и да събира статистическа информация относно Онлайн магазина, включително Приложението (напр. са това кои уебсайтове са посетени, кои елементи са свалени), както и данни за домейн името на интернет доставчика или страната по произход на Госта. Технологията, която Обработва и получава достъп до самоличността на Госта, позволява на Приложението да работи офлайн и да запазва предпочитанията на регистрирания Гост. Приложението съхранява настоящата самоличност на Госта, докато Потребителят се регистрира в Приложението, промени сайта на Приложението на Онлайн магазина, който работи в друга страна или деинсталира (премахне) Приложението от мобилното устройство.

СЪБИРАТ ЛИ ЛИЧНИ ДАННИ ФАЙЛОВЕТЕ COOKIES “БИСКВИТКИ”?

Когато Гостът използва Онлайн магазина или Приложението, “Бисквитките” се използват, за да идентифицират неговия браузър или устройство – те могат да събират всички видове информация, които като правило не съставляват лични данни (не позволяват установяване самоличността на Посетителя). Някои видове информация, в зависимост от тяхното съдържание и начин на използване, могат обаче да бъдат свързани с конкретно лице – придаване на определени поведения на Госта, напр. чрез свързването им към данните, предоставени по време на регистрацията на Акаунта в Онлайн магазина – и поради което се разглеждат като лични данни.

Във връзка с информацията, събирана чрез “Бисквитки”, която може да се свърже с конкретно лице, се прилагат клаузите на Политиката, отнасяща до Личните данни и по-специално по отношение на правата на субектите на данни. Информация за данните, събирани с “Бисквитки” се предоставя (не само) и в съдържанието на информационната клауза, поставена на видно и лесно достъпно място при първото посещение на Онлайн магазина.

НА КАКВО ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ “БИСКВИТКИ” ?

 

Получаването и съхраняването на информация чрез използване на “Бисквитки” е възможно въз основа на съгласието на Госта. По подразбиране уеб браузърите или друг софтуер, инсталиран на компютър или друго устройство, свързано към мрежата, позволяват да се слагат “бисквитки” на такива устройства по подразбиране, като така събират информация относно Гостите. В настройките на уеб браузъра, съгласието, дадено за използването на технологията “бисквитки”, може да се изменя или отменя по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, извършвано въз основа на съгласието преди оттеглянето му (подробна информация за това как се оттегля съгласие се съдържа в следващите раздели на тази Политиката). Основанието за обработване на така получените данни е оправдан интерес на Администратора – каква е необходимостта да се предостави съдържание с най-високо качество, представено от Администратора, като адаптира продуктите и услугите на Администратора спрямо предпочитанията на Гостите и за маркетингови цели – включително за целите на директния маркетинг.

 

ЗА КАКВО ИЗПОЛЗВАМЕ “БИСКВИТКИ” ?

Използваните “Бисквитки” са преди всичко, за да бъде по-лесно на Госта да използва Онлайн магазина и Приложението, например, като “запомнят” информация веднъж, така че да не трябва да се предоставя всеки път, както и да адаптира тяхното съдържание, включително и рекламно, спрямо техните предпочитания. “Бисквитките” се използват също така и за увеличаване на използваемостта и персонализирането на съдържанието на сайтовете на Онлайн магазина и Приложението, включително представянето, създаването, предоставянето и изпълнението на реклами, предложения или промоции (отстъпки), предназначени специално за даден Гост в съответствие с интересите му (важи само ако лицето е пълнолетно и е дало съгласието за това действие).

Чрез “Бисквитките”, Администраторът използва и технология, която позволява чрез рекламното съобщение да се достигнат Гостите, които са посетили Онлайн магазина или Приложението, докато са използвали техни уебсайтове.

ЗА КАКЪВ ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ СЕ СЪХРАНЯВА ИНФОРМАЦИЯТА, СЪБРАНА С “БИСКВИТКИ”?

В зависимост основно от целите и правните основания за обработването на Лични данни, събирани с “Бисквитки”, те може да се съхраняват за определен срок, посочен в т. 13 от Политиката.

Личните данни, събирани с “Бисквитки” за Гост, който не е Клиент, ще се съхраняват, докато не бъде подадено възражение. Администраторът може да изтрие Лични данни, ако за срок от 3 години същите не се използват за маркетингови цели, освен ако законът не задължава Администратора за обработва Личните данни за по-дълъг период.

Част от Личните данни може да се съхраняват и за по-дълъг срок, ако Посетителят има претенции срещу Администратора или за да предяви претенции срещу Администратора или осигури защита срещу претенции на трети лица, по време на давностния срок, определен от закона и по-специално – Гражданския кодекс.

Във всички случаи, от решаващо значение е съхраняването на Лични данни за по-дълъг срок.

“БИСКВИТКИ” НА ТРЕТИ ЛИЦА (third party cookies)

“Бисквитките”, използвани от Администратора, се използват преди всичко са оптимизиране на услугата на Госта, докато използва Онлайн магазин или Приложението. Въпреки това, Администраторът си сътрудничи с други дружества в обхвата на тяхната маркетингова (рекламна) активност. За целите на това сътрудничество, браузърът или друг софтуер, инсталиран на устройство на Госта, също Обработва “Бисквитки” от дружества, които извършват такива маркетингови дейности. “Бисквитките”, изпратени от тези дружества, трябва да осигурят представяне на Госта само на онези реклами, които съответстват на техните индивидуални интереси и потребности. Според Администратора представянето на персонализирана реклама е по-атрактивно за Госта, отколкото рекламата, която остава несвързана с неговите потребности. Без тези файлове това би било невъзможно, тъй като дружествата, които си сътрудничат с Администратора, педоставят рекламно съдържание на Гостите.

Като част от маркетинговите дейности, Администраторът използва следните дружества, които използват “Бисквитки” в Онлайн магазина:

 1. Criteo
 2. Tradedoubler
 3. Awin
 4. RTBHouse
 5. Google Ireland Limited
 6. Facebook
 7. Convertiser
 8. HotJar
 9. Synerise
 10. Pingdom
 11. Opineo
 12. Trustedshop
 13. Heureka

Допълнителна информация за “Бисквитките” и упоменатите дружества, може да бъде намерена в техните политики за поверителност.

КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

Администраторът, след като отчете състоянието на техническите познания, разходите за въвеждането и естеството, обхвата, контекста и целите на обработването, както и риска от нарушаването на правата и свободите на лицата с различна вероятно от настъпване и сериозност на заплахата, прилага подходящи технически и организационни мерки, за да осигури защита на Личните данни, обработени за заплахи и категории данни, обхванати от защитата и по-специално – защитата на данни срещу от предоставянето им на неоторизирани лица, отнемането им от неоторизирани лица, обработването им в нарушение на приложимите закони и тяхната промяна, изгубване, повреждане или унищожаване. Предоставянето на информация относно техническите и организационни мерки, които осигуряващ защита за обработването навън, може да засегне тяхната ефективност, което ще застраши правилната защита на Личните данни.

Администраторът, например, осигурява следните технически мерки, за да предотврати неоторизиран достъп и промяна на Лични данни, изпратени по електронен път:

 1. обезпечаване на данните срещу неразрешен достъп.
 2. SSL сертификат на страниците на Онлайн магазин, където се предоставят Лични данни
 3. криптирането на данни, използвани за овластяване на лице, което използва функционалността на Онлайн магазина.
 4. достъп до Акаунта само след предоставянето на индивидуална регистрация и парола

 

КОНТАКТ

За повече информация, моля свържете се с нас: baliteatox@gmail.com , тел:+359888366636